BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7661/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp gốm sứ Xie xing.
(Địa chỉ: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch I, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0911/CV-XXC ngày 09/11/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp gốm sứ Xie Xingtrình bày vướng mắc về hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuấtkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang trao đổi ýkiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bảntrả lời Công ty sau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Công nghiệp gốm sứ Xie xing được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân