BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7663/TCHQ-GSQL
V/v khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic SystemNetworks Việt Nam.
(J1-J2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 26052014/PSVN ngày 26/5/2014 của Công ty TNHH Panasonic System Networks ViệtNam (PSNV) v/v sử dụng kho của Công ty Jupiter Logistics Vietnam và vướng mắckhai báo trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung hướngdẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 1767/BTC-TCHQ ngày 11/2/2014 và công vănsố 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu thì khi thựchiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa PSNV phải khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờthông quan dự kiến là mã địa điểm tập kết hàng hóa để xuất khẩu. Do vậy, đốivới trường hợp hàng hóa xuất khẩu của PSNV tập kết tại kho thuê của Công tyJupiter Logistics là sản phẩm nhận lại sau khi đặt gia công thì PSNV khai báoxuất khẩu với Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long với chỉ tiêu mã địa điểm lưu khohàng chờ thông quan dự kiến là mã kho đang để hàng xuất khẩu của Công tyJupiter Logistics.

Đối với trường hợplô hàng hóa xuất khẩu một phần từ kho của PSNV tại KCN Bắc Thăng Long và mộtphần là sản phẩm sau khi gia công để tại kho Công ty Jupiter Logistics, khikhai báo xuất khẩu lô hàng này PSNV khai chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờthông quan dự kiến là mã của kho PSNV tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khaithông tin hàng xuất khẩu được tập kết tại 02 địa điểm (kho PSNV và kho Công tyJupiter Logistics) và thời gian dự kiến đóng container vào chỉ tiêu ghi chú.Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa có thể tiến hành tại Chi cục Hải quanBắc Thăng Long hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất theo đề nghị của Chi cục Hảiquan Bắc Thăng Long.

Tổng cục Hải quantrả lời để PSNV biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh