BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7667/TCHQ-GSQL
V/v kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 9463/BGTVT-VT ngày 21/7/2015 của Bộ Giaothông vận tảivề việc kiến nghị của các doanh nghiệp liênquan tới thủ tục hải quan, rút ngắn thời gianthông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị cho phép tàu biển làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quannày được phép dỡ hàng tại cu cảng,bến cảng thuộc quản lý của một Chi cục hải quan khác trong cùng một Cục hảiquan mà không cần thực hiện thêm một thủ tục nào:

1.1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cảng đích ghi trên vậnđơn đến cảng khác để dỡ hàng.

a) Căn cứ Điều 64 Luật Hải quan năm 2014, những loại hàng hóa nêu trên đượcquy định phải chịu sự giám sát hải quan và phải khai báo tờ khai vận chuyển đ cơ quan hải quan thực hiện giámsát.

b) Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu củacác doanh nghiệp, trong trường hợp xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng hàng quá lớn tại cảng đích ghi trên vận đơn, Bộ Tàichính ban hành công văn số 10169/BTC-TCHQngày 27/7/2015 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Theo đó,hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay đổi địa điểm dự kiến dỡ hàng, xếp hàng ghitrên vận đơn được phép chuyển đến một cảng khác nếu đáp ứng các điều kiện tạikhoản 1 Phần III Mục B công văn này.

Việc khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập được thực hiện trên hệ thống khai báo hải quan điện tử đơn giảnvà tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

1.2. Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải vậnchuyển tới cảng đích ghi trên hóa đơn.

Thực hintheo quy địnhtại Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày27/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp tàu bin nhập cảnh vào Việt Nam phải làm thủ tục hải quan (Đội thủtục tàu sẽ do một đơn vị hải quan quảnlý). Hiện nay, thủ tục hải quan cho tàu biển nhập cảnh đã được điện tử hóa.

Trường hợp, vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn sẽ không phải làm thủ tục hải quan đối vớiphương tiện vận tải.

2. Kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp:

2.1. Từ ngày 1/4/2014, việc khai báo thủ tục hải quan đã được chính thức thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan hàng hóa tự động). Đến nay, VNACCS/VCIS đã được triển khai tại tt cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuậnlợi cho việc làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp đồngthời đảm bảo công tác quản lý và thống kêvề hải quan chặt chẽ, hiệu quả và có hệ thống.

Việc triển khai VNACCS/VCIS đã tạo điều kiện thuận li cho doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tronglĩnh vực hải quan. Việc áp dụng VNACCS/VCIS rút ngắn thờigian thông quan (thời gian xử lý thông quan trung bình đối với hàng luồng xanh của hệ thốngkhông quá 3 giây). Bên cạnh đó, hệ thống VNACCS/VCIS hỗ trợ khai tự động rất nhiều chỉ tiêu khai báo, giúp DN hạn chế được sai sót trong quá trình nhập dữ liệu nên không phải khai đi khai lại nhiều lần như trước kia khi xảy ra saisót. Đồng thời cả doanh nghiệp và hải quan sẽ giảm được việc phụ thuộc vào vănbản, giấy tờ bởi các hệ thống văn bản đã được mã hóa, cập nhật vào hệ thống.

2.2. Đ tiếp tục cải cách thủ tục hànhchính, tăng cường quản lý trong lĩnh vực hải quan, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày12/3/2015 và Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Chínhphủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợpvới Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục ràsoát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã ban hành, đảmbảo đơn giản, dễ thực hiện và giảm chi phí, thờigian tuân thủ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảokết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị quản lýchuyên ngành với Bộ Tài chính (Tổng cục Hảiquan) thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh