BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7668/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn "tấn đăng ký"

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc trongviệc phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng tàu chở khí hóa lỏng cótổng dung tích 4.518 GT và trọng tải toàn phần 5.054MT của Cục Hải quan thànhphố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5557/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2013hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ công văn số 9762/BTC-TCHQngày 26/7/2013, đối chiếu với Biểu thuế để phân loại hàng hóa theo quy định.

Vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhậnđược công văn của Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS đề nghị hướng dẫn chi tiết nhằmtránh hiểu nhầm khi làm việc với cơ quan hải quan địa phương.

Để có cơ sở xem xét, trình Bộ hướngdẫn Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báocáo việc thực hiện hướng dẫn tại công văn số 9762/BTC-TCHQ công văn số5557/TCHQ-TXNK nếu có vướng mắc, nêu rõ và đề xuất hướng giải quyết, gửi vềTổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trong ngày 16/12/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang