BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/TCT-CS
V/v Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 2133/CT-THNVDTngày 17/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về chính sách miễn giảm tiền thuêđất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1 và Điều 2 Quyết địnhsố 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuêđất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

"Điều 1. Giảm 50% tiền thuêđất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong cácngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại,dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CPngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này …

Điều 2. Điều kiện để đượcgiảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích,đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lạitheo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (vớicùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)".

- Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn,giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CPngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, hỗ trợ thị trường.

"1. Giảm 50% tiền thuê đấtphải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động tronglĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thựchiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ".

Căn cứ các quy định trên thì:

- Trường hợp các tổ chức kinh tếhoạt động trong lĩnh vực sản xuất đang được nhà nước cho thuê đất mà trong năm2011 và năm 2012 phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị địnhsố 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đấtxác định lại tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 thìthuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp các tổ chức kinh tếhoạt động trong các lĩnh vực sản xuất hoặc thương mại, dịch vụ đang được Nhànước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất áp dụng theoquy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chínhphủ và số tiền thuê đất phải nộp năm 2012 tăng từ 2 lần trở lên so với tiềnthuê đất phải nộp năm 2010 thì thuộc đối tượng được xem xét giảm 50% tiền thuêđất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC của BộTài chính.

Về việc xác định ngành nghề đượcgiảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vàThông tư số 83/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đề nghị Cục Thuế phối hợp vớiSở, Ban, ngành tại địa phương căn cứ vào hồ sơ cụ thể của đơn vị và đối chiếuvới danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBND tỉnh giải quyết cho cácđơn vị theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Thái Nguyên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, cục QLCS-BTC;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn