B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7672/TCHQ-QLRR
V/v áp dụng QLRR đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 1935/HQBD-QLRR ngày 06/8/2015 về việc áp dụng quản lý rủi ro đốivới hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật, hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành phải được kiểm tra theoquy định của văn bản pháp luật chuyên ngành. Hàng hóa thuộc diện điều chỉnh củaThông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương được phân luồngkiểm tra theo tiêu chí quy định (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định quản lýrủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan) để đảm bảo tuân thủ quy định củaThông tư nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa