BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7677/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học năm 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng

Thực hiện Quyếtđịnh số 777/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng về việc ban hành Chươngtrình công tác năm 2010, Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010 của Bộ trưởngvề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục vàĐào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại họcnăm 2010.

I. MỤC ĐÍCH

Rà soát lại côngtác kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong thời gian qua, đúc rút nhữngbài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quảcủa công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường đại học, cao đẳng.

II. THỜIGIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Đợt 1: Dànhcho các trường thuộc khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên-Huế trở ra):

- Ngày25/11/2010: sơ kết công tác kiểm định chất lượng trường cao đẳng;

- Ngày26/11/2010: sơ kết công tác kiểm định chất lượng trường đại học;

Địa điểm: Hộitrường tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 01Đại Cồ Việt, Hà Nội.

2. Đợt 2: Dànhcho các trường thuộc khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào):

- Ngày29/11/2010: sơ kết công tác kiểm định chất lượng trường cao đẳng;

- Ngày30/11/2010: sơ kết công tác kiểm định chất lượng trường đại học;

Địa điểm: Nhàkhách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

(Các đại biểu cónhu cầu nghỉ tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, liên hệ với lễ tân Nhà kháchtheo số điện thoại: 08086164 hoặc 08086165).

III. THÀNHPHẦN: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số Bộ, ngành; đại diệncác đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các đại học, học viện, trườngđại học, trường cao đẳng.

IV. KINH PHÍ:Chi phí đi lại, ăn, ở của đại biểu do đơn vị cử người tham dự chi trả theoquy định hiện hành.

Trân trọng đềnghị mỗi đơn vị cử 01 cán bộ lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ phụ trách về công tácđảm bảo chất lượng tham dự Hội nghị.

Để biết thêmthông tin chi tiết về Hội nghị, xin liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục theo email: [email protected], fax: 04.39747109, điệnthoại: 04.39747108, 0904488299 (Ông Lê Mỹ Phong, Trưởng phòng Kiểm định chấtlượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp).

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- TT. Bùi Văn Gia (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển