VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7678/VPCP- KTN
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

Xét đề nghị ca Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Công vănsố 7259/BNN-TCTS ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc đề xuất sửa đổi, bổsung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủvề nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra (Nghị định 36), Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

- Đồng ý việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số36/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuấtkhẩu sản phẩm cá tra (Nghị định sửa đổi, bổ sung) áp dụng theo trình tự, thủ tụcrút gọn.

- Trong quá trình soạn thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủtrì nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan,các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định sửa đi, b sung theo quy định; tập trung vào các vấn đề: các khó khăn,vướng mắc của doanh nghiệp khi triển khai Nghị định 36; sự cần thiết phải áp dụngVietGap hoặc chứng chỉ quốc tế (khoản 5 Điều 4 Nghị định 36); cân nhắc thay thếquy định về hàm lượng nước tối đa và tỷ lệ mạ băng (khoản 3 Điều 6 Nghị định36) bằng cơ chế doanh nghiệp tự công khai thông tin về thành phần, chất lượng sảnphẩm; xem xét việc tiếp tục áp dụng thủ tục đăng ký, xác nhận hp đồng xuất khẩu cá tra (khoản 2 Điều7 và Điều 8 Nghị định 36).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, TC, CT, KH&ĐT;
- Tổng cục Thủy sản;
- Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Các Vụ: KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục