THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/TTg-KGVX
V/v tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quảChỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tụctăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểmsoát ma túy trong tình hình mới, thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng,chống ma túy”, “Ngày 26 tháng 6 - Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngàytoàn dân phòng, chống ma túy”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức “Thánghành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011,tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến tận xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để mỗi cán bộ, đảng viên vàngười dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng,chống ma túy. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hànhđộng, dấy lên phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm matúy, để người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện.

- Kết hợp việc tuyên truyền các chủtrương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy với táchại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma túy. Sử dụng đồng bộ các kênh truyền thôngvới nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng.

- Tập trung tuyên truyền tại các địabàn trọng điểm, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; các đối tượng làthanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động trong các khu côngnghiệp và các đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

- Tổ chức các hoạt động mít tinh, raquân biểu dương lực lượng, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh xã, phường, thịtrấn, lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với các buổi sinh hoạt của các cấpủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghềnghiệp.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí,phát thanh, truyền hình tăng thời lượng tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về cáchoạt động phòng, chống ma túy, biểu dương các cá nhân, gia đình, khu phố, thôn,xóm, bản, làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có nhiều thành tích trongphong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện, xóa bỏ cây cóchứa chất ma túy.v.v…

2. Mở đợt tấn công, trấn áp các loạitội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, triệtxóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Các lực lượng chuyên trách Côngan, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển chủ động xây dựng kế hoạch đấutranh phòng, chống tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả điều tra, bắt giữ các vụbuôn bán, vận chuyển ma túy; ngăn chặn, triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sửdụng trái phép các chất ma túy, v.v…

- Tăng cường phối hợp kiểm soát,quản lý chặt chẽ các chất gây nghiện, chất hướng thần, các loại tiền chất,phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm sản xuất ma túy tổng hợp.

3. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh lồng ghép thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Công anvề phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn2010-2015 với các hoạt động hưởng ứng “Năm thanh niên”, đề cao lối sống lànhmạnh không sử dụng ma túy và tạo điều kiện cho thanh niên, học sinh, sinh viêntham gia phong trào phòng, chống ma túy tại các địa bàn dân cư.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các tổ chức thành viên khác tổ chức đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức đểcác hội viên chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia các hoạt động phòng,chống ma túy.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dântối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp phối hợpchặt chẽ với cơ quan điều tra đưa ra xét xử các vụ án phạm tội ma túy trong“Tháng hành động phòng, chống ma túy”; tăng cường tổ chức việc xét xử lưu độngcác vụ án phạm tội ma túy ở các khu vực, phường, xã có nhiều phức tạp về matúy.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ; các cơ quan thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS vàphòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hànhđộng phòng, chống ma túy” cụ thể, thiết thực, hiệu quả và báo cáo Thủ tướngChính phủ (Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an)trước ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Giao Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn,đôn đốc và kiểm tra thực hiện, tổng hợp kết quả “Tháng hành động phòng, chốngma túy”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Văn phòng thường trực PCTP và MT, Bộ Công an;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục PCTNXH, Bộ LĐ-TBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Đơn vị trực thuộc VPCP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng