BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
Công ty TNHH SuHeung Việt Nam.
(Khu CN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 131128-BYT-TCHQ-HQĐN/CVSH ngày 28/11/2013 của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam đề nghị xác định dự án sản xuất vỏ nang rỗng dùng trong dược phẩm có hay không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.
- Căn cứ khoản 9 mục I phần B Phụ lục I quy định về Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì:"Sản xuất, đầu tư, phát triển nguyên liệu thuốc; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh" thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.
- Căn cứ Điều 2 Thông tư 17/2001/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/8/2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam thì:"Nguyên liệu làm thuốc gồm: Nguyên liệu, dược liệu, tá dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc".
Đối chiếu với các quy định nêu trên thì "vỏ nang thuốc" và "nguyên liệu thuốc" là 2 thành phần riêng biệt cấu thành "nguyên liệu làm thuốc". Do đó, trường hợp của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam sản xuất vỏ nang thuốc không phải là nguyên liệu thuốc mà là nguyên liệu làm thuốc nên việc sản xuất vỏ nang không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SuHeung Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường