TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76813/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP chứng khoán Navibank (NVS)(Đ/c: tầng 6 tòa nhà Handi Resco - 521 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội)MST: 0102751333

Trả lời công văn số 14/2015/NVS /CV-TGĐ ngày 12/03/2015 và công văn số 15/2015/NVS /CV-TGĐ ngày 18/03/2015 của Công ty CP chứng khoán Navibankhỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết c khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứngkhoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứngkhoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứngkhoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoánđăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vaytiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt độngkinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá c phần của các tổ chứcphát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giaodịch chứng khoán.”

Căn cứ công văn số 5009/TCT-CS ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế trả lời vềthuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP chứng khoán Navibank kýhợp đồng làm dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu, dịch vụ đại lý phát hành tráiphiếu, dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký với khách hàng thì hoạt động tư vấn phát hành,đại lý phát hành và đại lý lưu ký trái phiếu thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán,là đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại tiết c khoản 8 Điều 4 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC .

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP chứng khoán Navibank được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng K
tr4;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn