BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7685/BGDĐT-VP
V/v: giới thiệu chữ ký

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4819/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 10năm 2010 về việc điều động PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường đại họcKinh tế Quốc dân, đến công tác tại Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáodục và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượnggiáo dục kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2010.

Bộ Giáo dục vàĐào tạo xin trân trọng giới thiệu chữ ký của Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng CụcKhảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục với các cơ quan, đơn vị để thuận tiệntrong việc quan hệ và phối hợp công tác.

Mẫuchữ ký của Cục trưởng Bùi Anh Tuấn:

Công văn 7685/BGDĐT-VP giới thiệu chữ ký

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các sở GD&ĐT;
- Các trường đại học, học viện, viện, các trường cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng