TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 769/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1540/HQHCM-GSQL ngày 14/5/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc cấp mã địa điểm tập kết hàngxuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014hướng dẫn việccấp mã địa điểm tập kếthàng hóa, trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm tập kết hàng hóa tại nhiềutỉnh, thành phố khác nhau thì doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mã địa điểmtập kết hàng hóa tại Cục Hải quan tỉnh,thành phố nơi quản lý địa điểm đó.

2/ Về phân công Chi cục hải quan quản lý kho bãi tập kết hàng hóa XK:

Theo thiết kế trên hệ thống VNACCS, khi làm thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu, người khai hải quanphải khai địa điểm tập kết hàng hóa nhằm mục đích xác định có hàng hóa xuấtkhẩu; địa điểm tập kết sẽ được mã hóa trên hệthống và gắn với Cục Hải quan, Chi cục hải quan quản lý. Do vậy, để mãhóa được các địa điểm tập kết thì bắtbuộc phải có sự phân công Chi cục hải quan quản lý. Trường hợp doanh nghiệp cómột địa điểm tập kết hàng hóa nhưng làm thủ tục xuấtkhẩu tại nhiều Chi cục hải quan khác nhau thì Cục Hải quan tỉnh, thànhphố phân công một Chi cục hải quan thuận tiện nhất để quản lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn