BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769 /HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn giải quyết hồ sơ ghi chú việc kết hôn

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Trả lời Công vănsố 1425/STP-HCTP ngày 20/12/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu xin ý kiếngiải quyết hồ sơ ghi chú việc kết hôn, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

1. Về việc giải quyết 15 trường hợp ghi chú kếthôn

Theo quy định tại Điều 65 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày27/12/2005 của Chính phủvề đăng ký và quản lý hộ tịch thì: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng vàoviệc đăng ký kết hôn hoặc vào các mục đích khác.

Thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với công dân ViệtNam cư trú ở trong nước với nhau, theo quy định tại Điều 17 Nghị định số158/2005/NĐ-CP thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã – nơi cư trú của một trong hai bênnam, nữ; thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nướcngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài,theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình vềquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thuộc Ủy ban nhân dân cấptỉnh – nơi cư trú của công dân Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấpgiấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước đểkết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nướcngoài. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng (trongtrường hợp sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ kết hôn với ai,tại đâu?).

Pháp luật hộ tịch hiện hành không có quy định nàovề việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, việc Ủyban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dânViệt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao củanước ngoài tại Việt Nam (04 trường hợp cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đểđăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thànhphố Hồ Chí Minh) là trái quy định pháp luật, Sở Tư pháp cần chấn chỉnh, rútkinh nghiệm chung trên toàn tỉnh, tránh sai phạm tương tự.

15 trường hợp ghi chú kết hôn nêu trong Công văn số1425/STP-HCTP đương sự (công dân Việt Nam) đều có biểu hiện gian dối, cố ýcung cấp sai mục đích sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để né tránh thủtục thẩm tra của Sở Tư pháp, do đó Sở Tư pháp cần kiểm tra, làm rõ, nếu có hànhvi gian dối thì xử lý nghiêm khắc.

Việc cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tiến hànhthủ tục đăng ký kết hôn trên cơ sở Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúngmục đích là không phù hợp pháp luật Việt Nam, đề nghị Sở Tư pháp cung cấp thôngtin cụ thể của 15 trường hợp nêu trên (kèm theo bản chụp đầy đủ hồ sơ cấp Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân) để Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổivới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thống nhấthướng giải quyết.

2. Về đề xuấtphỏng vấn đối với người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngày 31/12/2013,Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP trong Thông tư đãquy định hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, cách thức phỏng vấn đối vớicông dân Việt Nam cư trú trong nước có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hônnhân để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ởnước ngoài.

CụcHộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu biết, triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT (Hiển)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh