BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGNÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 769/QLCL-CL1
V/v xuất khẩu thủy sản vào thị trường Argentina

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản trong danh sách xuất khẩu vào thị trường Argentina;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Theo đề nghị của Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản, căn cứ kết quả chuyến thanh tra tại Việt Namtháng 08/2012, Cơ quan vệ sinh và chất lượng nông sản quốc gia Argentina(SENASA) đã có văn bản chính thức công nhận Danh sách 203 cơ sở chế biến thủysản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Argentina (Danh sách nàyđược đăng trên trang web của Cục tại địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-1/works/danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam/danh-sach-doanh-nghiep-cbts-viet-nam-xuat-khau-vao-cac-thi-truong). Danh sách nêu trên có hiệu lực từ ngày13/5/2013.

Để tránh các vướng mắc trong việcxuất khẩu thủy sản vào thị trường Argentina, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị:

1. Cáccơ sở chế biến thủy sản trong Danh sách xuất khẩu vào Argentina.

- Đăng ký kiểm tra, chứng nhận lôhàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Argentina với các Trung tâm vùng thuộcCục.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩuđể cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan củaArgentina khi xuất khẩu vào thị trường này. Tham khảo một số khuyến cáo củaĐoàn thanh tra Argentina trong chuyến thanh tra tháng 8/2012 (Chitiết tại Phụ lục 1 kèm theo) và khắcphục các sai lỗi về điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở (nếu có) nhằm đáp ứng yêucầu của Argentina.

2. CácTrung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Thông báo nội dung công văn này tớicác cơ sở chế biến thủy sản có tên trong Danh sách được phép xuất khẩu vào thịtrường Argentina tại địa bàn phụ trách.

- Thực hiện kiểm tra, cấp chứng nhậnlô hàng thủy sản đăng ký xuất khẩu vào thị trường Argentina theo trình tự, thủtục quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT .

- Mu chứng thư:Sử dụng mẫu chính thức (có quốc huy) theo các nội dung chứng nhận đã đượcSENASA chấp thuận (mẫu tại Phụ lục 2 gửi kèm).

- Chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàngthủy sản xuất khẩu vào Argentina: theo quy định tại Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL và Quyết định số 1471/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Cục để được xem xét,giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Nam bộ, Trung bộ;
- VASEP;
- Lưu: V
T, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐSAI LỖI CHÍNH DO ĐOÀN ARGENTINA KHUYẾN CÁO TRONG CHUYẾN THANH TRA THÁNG 8/2012
(Kèm theo công văn
số 769/QLCL-CL1 ngày 16/5/2013 của Cục Quản lýChất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

1. Cơ sở vật chất của cácCơ sở chế biến:

- Khu vực bên ngoài của một số cơ sởchế biến không có sự tách biệt với khu vực sản xuất, điều kiện vệ sinh khôngđảm bảo (khu vực xử lý phụ phẩm cá).

- Việc kiểm soát động vật gây hại chỉchủ yếu được thực hiện trong phạm vi khu vực sản xuất, các khu vực khác chưađược kiểm soát hiệu quả.

2. Lối vào công nhân:

- Công nhân phải đi chân đất lội quabồn nước rửa tại cửa ra vào các phân xưởng và đi vào hành lang để tới phòngthay BHLĐ.

- Công nhân chưa được trang bị đầy đủBHLĐ.

3. Khu vực chế biến:

- Kho lạnh còn nhiều tuyết bám, sắpxếp chưa gọn gàng còn có sản phẩm chưa bao gói tiếp xúc trực tiếp với hộpcarton.

- Da cá và các sản phẩm chưa bao góiđể lẫn với các thành phẩm trong kho.

- Ngưng tụ nước tại khu vực cấp đông.

- Nước thải (rửa bán thành phẩm khusửa cá) chảy tràn nhiều trên nền.

- Khu vực fillet cá: Tần suất/hiệuquả vệ sinh dụng cụ chưa đạt yêu cầu (bàn chế biến và dụng cụ chế biến chưađược vệ sinh sạch).

- Bồn ngâm dụng cụ (nồng độ Chlorinecao) để gần bồn chứa nước đá vảy nên có khả năng lây nhiễm.

- Khu vực phối trộn phụ gia chưa đượcquy định phù hợp trong chương trình quản lý chất lượng.

PHỤ LỤC 2

MINISTRY OFAGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM NATIONALAGRO-FORESTRY-FISHERIES QUALITY ASSURANCE DEPARMENT BRANCH...
(Name, address and telephone)

CERTIFICADOSANITARIO PARA LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA DESTINADOS AL CONSUMOHUMANO
HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT FISHERY PRODUCTS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION

I. IDENTIFICACION DE LA MERCADERIA / IDENTIFICATION OF GOODS

Especie (Nombre comercial y cientifico):
Species (commercial and Scientific name):

Tipo de embalaje:
Type of packaging:

Número de embalaje:
Number of packages:

Kilos netos:
Net weight:

Kilos brutos:
Gross weight:

Número de lote:
Lot number:

Temperatura del producto /Temperature of products:

Ambiente □

Ambient □

De refrigeración □

Chilled □

De congelación □

Frozen □

Pais de destino: Argentina

Country of destination:

Código ISO: AR

ISO Code:

País de origen: Vietnam

Country of origin:

Código ISO: VN

ISO Code:

II. ORIGEN DE LA MERCADERIA / ORIGIN OF GOODS

Nombre(s), dirección(es) y número(s) veterinario(s) aprobado(s), del(de los) Establecimiento(s) autorizado(s) de origen y depósito: Name(s), address(es) and veterinary approval number(s) of de approved establishment of origin and store:

III. DESTINO DE LA MERCADERIA / DESTINATION OF GOODS

La mercadería se expide / The goods will be sent:

desde: (lugar de expedición) / from: (Place of loading)

a: (país y lugar de destino) / to: (country and place of destination)

Por el siguiente medio de transporte:

By following means of transport:

(tipo y nombre / Type and name)

Contenedor(es) N0:

Container(s) N0:

Precinto(s) N0:

Seal(s) N0:

Nombre y dirección del expedidor:

Name and address of consignor:

Nombre y dirección del destinatario:

Name and address of consignee:

IV. CERTIFICACION SANITARIA / ATTESTATION OFHEALTH:

1- Los productos de la pesca arriba mencionados,provienen de establecimientos aprobados por el NAFIQAD

1- The above fishery Products come from theestablishment approved by NAFIQAD

2. Los productos de la pesca han sidoproducidos, empaquetados, almacenados y transportados bajo condicioneshigiénicas bajo la supeivisión del NAFIQAD.

2- The products were produced, packed, stored andtransported under sanitary condition, which were under the supervision andinspection of the NAFIQAD.

3- Los productos de la pesca han sidoinspecclonados por el NAFIQAD y no han sido detectadas bacterias patógenas nisustancias daninas, siendo la mercadería apta para consumo humano

3-The Products were inspected by the NAFIQAD andnot found any pathogenic bacteria, harmful substances and fit for humanconsumption.

Se expide el presente certiticado a pedido de los interesados en:

This certificate is issued the request of shippers in:

(Place and date of issue)

Firma del veterinario oficial /

Signature of the official Veterinarian

(Signature and stamp)

el

on

Certificado numero/ Certificate number: