BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/TCHQ-TXNK
V/v đ nghị hướng dẫn mã số HS

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH SXTM Mỹ Phẩm Minh Đức.
(34/24 đường 18, ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh)

Tng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-XNK-MĐ ngày 24/1/2021 của Công ty TNHH SXTM Mỹ Phẩm Minh Đức đề nghị phân loại mặt hàng mỹ phm. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phn, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khu, nhập khu.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở đ xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì thực hiện phân tích đ phân loại hàng hóa.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, đ phân loại hàng hóa, người khai hải quan có th sử dụng dịch vụ giám định hàng hóa của các t chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu đ xác định các thông tin v thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khu, nhập khu.

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích thì không quá 20 ngày làm việc k từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mu phân tích, Tng cục trưởng Tng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa.

Hồ sơ của Công ty không thể hiện đầy đủ thông tin sản phẩm như hàm lượng, tính chất, quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình sản xuất sau khi nhập khu sản phm,...nên Tng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đ được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai không đủ cơ sở đ xác định tính chính xác mã số khai báo người khai hải quan thì thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa. Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SXTM Mỹ Phẩm Minh Đức biết và thực hiện.

 

>> Xem thêm:  Kinh doanh mỹ phẩm cần trình những giấy tờ khi cơ quan chức năng kiểm tra ?

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương