BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1692/CT-THNVDT đề ngày 11/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc xác địnhthu nhập chịu thuế đối với khoản bồi thường, hỗ trợ về đất. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1 Phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"1. Người nộpthuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: …

1.3. Các tổ chứcđượcthành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;"

- Tại Điểm 14 và Điểm 20 Mục V PhầnC Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thunhập khác như sau:

"14. Tiền đềnbù và tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chiphí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lạicủa tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sảncố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểmtheo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗtrợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệpsử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan."

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Hợp tác xã rau Nghĩa Phương hoạt động theo Luật hợp tác xã có thunhập chịu thuế thì Hợp tác xã thuộc diện người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tiền đền bù về tài sản cố định trênđất và tiền hỗ trợ di dời đã được hướng dẫn chi tiết tại điểm 14 Mục V Phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào các quyđịnh được trích dẫn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị kê khai,nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Hòa Bình được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn