TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 769/TCT-PCCS
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Văn phòng luật sư Trần Ngọc Mai

Trả lời công văn số 03/ 12/05/CV-VPLSM ngày 19/12/2005 của Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai về việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT , 02/GTGT , 03/GTGT , 05/GTGT , 06/GTGT , 07A/GTGT, 07B/GTGT và 07C/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, hàng tháng Văn phòng phải chịu kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và các bảng kê theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

Trường hợp khi cơ quan thuế kiểm tra việc kê khai nếu phát hiện có nhũng nội dung kê khai chưa đầy đủ thì đề nghị đơn vị giải trình bổ sung hoặc trường hợp khi kiểm tra, quyết toán thuế có quyền yêu cầu Văn phòng xuất trình bảng kê tiền lương, bản kê tổng hợp hợp đồng kinh tế phát sinh để phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra hoặc quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương