THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 769/TTg –QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án Xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 2573/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Tàichính (công văn số 14175/BTC-QLN ngày 21 tháng 10 năm 2010), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án Xây dựngđường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, TuyênQuang, Yên Bái và Lào Cai), giai đoạn 1 trị giá 109,6 triệu USD, trong đó vayvốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 80 triệu USD với nội dung chính nêutại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan tìm nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 2của dự án.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ủyban nhân dân các tỉnh tham gia dự án tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan,tiến hành thẩm định và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo đúng quy định hiệnhành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V 33

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải