VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/VPCP-V .IV/v kiến nghị của các hộ dân tại khu Đầm Tôm, Tp Hải Phòng

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có Phiếu chuyển đơn ngày 12 tháng 01 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ kèm theo đơn của các hộ dân khu Đầm Tôm, Đông Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thu hồi 14,2 ha đất tại phường Thành Tô, quận Hải An (đơn, tài liệu sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng 14,2 ha đất tại phường Thành Tô, quận Hải An và xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật; có văn bản trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, số 22 Hùng Vương;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: QHĐP, NC, NN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy