BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7691/BNN-TCTS
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉthị số 19/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêmcấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảovệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số19/CT-TTg có hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội dung sau.

1. Kiện toàn, lồng ghép Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xungđiện, chất độc để khai thác thủy sản với Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ vàPhát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Có kế hoạch phâncông cụ thể cho các ban, ngành và lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn nhằmquản lý có hiệu quả việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thácthủy sản.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dungcủa Chỉ thị số 19/CT-TTg đến mọi tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động; các tổ chức đoàn thể, xã hội và nhân dân từ tỉnh xuống huyện, xã, phường,qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về ý thức, trách nhiệm và nghĩavụ trong việc phòng, chống việc sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độctrong khai thác thủy sản.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vậnchuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trongkhai thác thủy sản. Chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành như: Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Công Thương; Công an; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ chỉ huyQuân sự tỉnh quản lý chặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, xung điện.... Xử phạtnghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủysản.

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên ngành tổ chức điều tra, nghiên cứu,đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy, hải sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên.Ban hành quy định vùng cấm, thời gian cấm, ngư cụ cấm và đối tượng thủy sản cấmkhai thác theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật Thủy sản năm 2003. Đẩy mạnh triểnkhai thực hiện công tác quy hoạch và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn biển,khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồngnhằm phục hồi các hệ sinh thái, bãi giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản racác thủy vực ngoài tự nhiên. Xây dựng và đưa hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sảnvào hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hàng năm lựa chọn cácloài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế để tiến hành thả nhằm khôi phụcnguồn lợi và tăng mật độ quần thể của các loài đã bị khai thác cạn kiệt. Giaiđoạn đầu thả tập trung tại các lưu vực sông và hồ chứa.

6. Chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh xâydựng kế hoạch, nội dung và kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ và chức năng của từng đơn vị. Bố trí ngânsách địa phương để triển khai các nội dung của Chỉ thị vào kế hoạch ngân sách củatỉnh, thành phố năm 2015.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh;
- Vụ KH; TC; KHCN&MT;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám