BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 77/BXD-KHCN
V/v: Báo cáo tình hình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi:Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có tên trong danh sách Quyết định64/2003/QĐ-TTg

Theo Quyết định số64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kếhoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, ngành Xâydựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các địa phương và các Ban ngành sẽ phảixử lý triệt để 38 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và 52 bãi rác gây ô nhiễmmôi trường nghiêm trọng trên toàn quốc.

Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướngChính phủ giao, trong các năm qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộngành và địa phương có liên quan triển khai việc chỉ đạo, hỗ trợ, tư vấn, kiểmtra và đôn đốc các cơ sở sản xuất, các địa phương nhằm khắc phục, xử lý triệtđể tình trạng ô nhiễm môi trường. Tính đến nay, đã có một số cơ sở sản xuất vậtliệu xây dựng và một số bãi rác hoàn thành việc khắc phục, xử lý ô nhiễm vàđược chứng nhận hoàn thành việc xử lý theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg Tuy nhiênkết quả thực hiện việc khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường vẫn còn chậm so vớitiến độ đặt ra.

Để thu thập thông tin, số liệu,đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg đối với các cơ sởsản xuất vật liệu xây dựng trong thời qua, xây dựng kế hoạch, các giải phápthực hiện trong thời gian tới và tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Ban Chỉ đạo 64– Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ sở sản xuất vật liệuxây dựng có tên trong danh sách Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và các cơ quan chủquan, đơn vị có liên quan báo cáo tình hình triển khai việc thực hiện Quyếtđịnh 64/2003/QĐ-TTg Báo cáo tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

1. Tình hình và kết quả thựchiện các nội dung Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của từng cơ sở sản xuất vật liệuxây dựng trong thời gian qua.

2. Những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện.

3. Kế hoạch, lộ trình và tiến độhoàn thành việc khắc phục, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với các cơ sởsản xuất vật liệu xây dựng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các cơ sở sản xuất vậtliệu xây dựng đã hoàn thành việc xử lý môi trường và đã được cơ quan có thẩmquyền chứng nhận hoàn thành việc xử lý theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày21 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị gửi bảnsao hồ sơ và Quyết định chứng nhận về Bộ Xây dựng.

Báo cáo xin gửi về Vụ Khoa họcCông nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, HàNội trước ngày 15 tháng 3 năm 2009. Đơn vị nào không gửi báo cáo, báo cáo khôngđầy đủ, không đúng thời hạn nêu trên phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa