BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Hướng dẫn xác định dự toán kinh phí gác tạm đường ngang N5 (nút giao với đường sắt)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Trả lời văn bản số 41/QLDA .KH ngày 13/4/2012 của Ban quản lý các dự án Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đề nghị hướng dẫn tính chi phí chung trong dự toán kinh phí gác tạm đường ngang N5 (nút giao với đường sắt) thuộc dự án Đường ngang N5-KKT Đông Nam Nghệ An, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Gác đường ngang không phải là công tác hay hạng mục công việc đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, dự toán kinh phí gác đường ngang - Đường ngang Km 304+451,63 - Tuyến đường sắt Thống nhất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nên không phải áp dụng các quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD .
Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý các dự án Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh