BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 77/BXD-TCCB

V/v:Đôn đốc thực hiện kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 15/06/2009 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1124/BXD-TCCB triển khai thực hiện kế hoạch theo nội dung công văn số 25/HĐTĐKT-VI ngày 17/4/2009 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ III và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứVIII . Theo Kế hoạch hướng dẫn của Bộ, các đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, thời gian trong quý I/2010. Đến nay, đã có một số đơn vị thực hiện. Để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Xây dựng lần thứ III và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, thường trực thi đua, khen thưởng Bộ yêu cầu:

1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền cho Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước của đơn vị và của ngành Xây dựng.

2. Nội dung Hội nghị cần tập trung: Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; Tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị, lập thành tích chào mừng Hội nghị và Đại hội thi đua yêu nước các cấp với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức lao động tự giác hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị và của Ngành các năm tiếp theo.

3. Sau Hội nghị, đơn vị tổng hợp và gửi văn bản báo cáo về Thường trực thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội chậm nhất là ngày 30/5/2010; (email: [email protected]).

Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện; tiến hành Hội nghị đảm bảo yêu cầu của không khí thi đua, phấn khởi, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:VP; TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy