BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/BXD-VLXD
Bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi :

- Các Sở Xây dựng
- Các Tổng công ty thuộc Bộ
- Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng

Ngày16/11/2010 Bộ Kế hoạch đầu tư đã có công văn số 8210/BKH-KTCN đề nghị Bộ Xâydựng cung cấp tài liệu cập nhật, bổ sung danh mục hàng hoá vật tư xây dựngtrong nước đã sản xuất được.

Trong thờigian gần đây, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được các mặt hàng mới đảmbảo tiêu chuẩn kỹ thuật mà chưa được liệt kê đưa vào trong danh mục nêu trongThông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để bảo vệcác mặt hàng vật tư xây dựng của các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được,việc cập nhật bổ sung vào danh mục các mặt hàng vật tư xây dựng trong nước đãsản xuất được vào Thông tư nêu trên là cần thiết.

Để tiến hànhsửa đổi, bổ sung Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hànhkèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan và doanh nghiệp cung cấp danh mục các mặt hàngvật tư xây dựng đã sản xuất được. Nội dung danh mục đề nghị quý cơ quan, doanhnghiệp nêu rõ tên mặt hàng, mã số Hải quan HS (10 số) ký hiệu quy cách và mô tảđặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Đồng thời để đảm bảo mặt hàng đã sản xuất đượcở trong nước nêu tại danh mục là có cơ sở về số lượng và chất lượng, đề nghịquý cơ quan, doanh nghiệp cung cấp sản lượng mặt hàng đã sản xuất được/nhu cầuthị trường, số văn bản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Bộ Xây dựngtổng hơp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục vật tư, thiết bị xây dựngtrong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện một số quy định về thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Báo cáo gửivề Bộ trước ngày 20/12/2010 theo địa chỉ: Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành, quận HaiBà Trưng, thành phố Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để BC)
- Lưu VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới