BỘ XÂY DỰNG
CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 77/GĐ-CQM
V/v phổ biến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: SởXây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chấtlượng công trình xây dựng (Nghị định 15), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.Nghị định có nhiều nội dung đổi mới trong công tác quản lý chất lượng, vì vậycần thiết phải phổ biến, hướng dẫn rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân tham giahoạt động xây dựng nhằm hiểu đúng nội dung, tinh thần của Nghị định 15.

Thựchiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượngcông trình xây dựng sẽ tổ chức phổ biến Nghị định 15 và một số nội dung liênquan tới các Thông tư hướng dẫn. Ngoài nội dung chính là phổ biến nội dung Nghịđịnh 15, chương trình còn bổ sung giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật cóliên quan. Thông qua các khóa phổ biến, Cục Giám định sẽ trao đổi, giải đáp cácvấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 15 và hoàn thiện các vănbản quy phạm pháp luật trên cơ sở các ý kiến đóng góp.

Đểcông tác phổ biến đạt kết quả, Cục Giám định đề nghị Quý Sở phối hợp tổ chức;thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết để tham dự. Thờilượng khóa phổ biến 01 ngày, thời gian dự kiến từ ngày 15/4/2013 đến tháng6/2013, Kinh phí do đơn vị cử người đi học chi trả.

Thôngtin liên hệ: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 37 LêĐại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 04.39760271 (máy lẻ 183, a. Bằng); Fax:04.39746596.

Đềnghị Quý Sở quan tâm, phối hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CQM.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hải