TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/GSQL-GQ1
V/v xử lý lô hàng gỗ không đủ điều kiện đăng ký làm thủ tục

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời văn bản số 09/HQĐT-NV ngày03/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý đốivới lô hàng gỗ của Công ty TNHH Bảo Ngọc Bình Phước đến cửu khẩu nhập quá 30ngày nhưng không đủ điều kiện đăng ký làm thủ tục, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung báo cáo của CụcHải quan tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 09/HQĐT-NV dẫn trên thì hiện nay tờkhai nhập khẩu Công ty đăng ký đã bị hủy và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bàđã từ chối đăng ký làm thủ tục thông quan cho lô hàng vì nội dung khai báo củaCông ty và chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan không phù hợp. Do vậy, đề nghị CụcHải quan tỉnh Đồng Tháp căn cứ trên cơ sở nội dung đã xác định để xử lý theođúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga