BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 2338/UB ngày 12/11/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số14251 TC/TCDN ngày 27/12/2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26 /CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với công ty Cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội -Tài kể từ ngày Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xếp hạng với Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng