BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 77/TCT-CS
V/v: tiền thuê đất của Công ty cao su Bà Rịa

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trảlời Công văn số 7252/CT-THNVDT ngày 11/12/2008 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – VũngTàu về thời điểm tính tiền thuê đất của Công ty cao su Bà Rịa, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Điều2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1.Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

…Doanh nghiệp nhà nước đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đểsử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làmmuối trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 phải chuyển sang thuê đất theo quy địnhtại khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai 2003”;

“Tiềnthuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuêmặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất,mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuêđất, thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giaođất, mặt nước”.

Căncứ quy định trên, đối với diện tích đất của Công ty Cao su Bà Rịa được nhà nướcgiao từ trước ngày 01/01/1999 phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại LuậtĐất đai năm 2003, thời điểm tính tiền thuê đất được xác định theo ngày chuyểnsang thuê đất ghi trong Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh tương ứng vớidiện tích phải chuyển sang thuê đất. Trường hợp đơn vị đã nộp thuế sử dụng đấtnông nghiệp (SDĐNN) thì số tiền thuế SDĐNN đã nộp sẽ được trừ vào tiền thuê đấtphải nộp.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương