BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/TTra
V/v Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ngăn chặn tin nhắn rác.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cácdoanh nghiệp thông tin di động

Vừa qua Công ty Dịch vụ viễn thông (VinaPhone) đãthường xuyên gửi các tin nhắn rác dạng Flash tới người sử dụng, cụ thể các tinnhắn này có nội dung như sau:

- Cung thuong thuc nhung ca khuc nhac xuan dangduoc yeu thich nhat.

- Nhac cuc hot giai tri cuc da.

Khi lựa chọn mục "Chấp nhận" sẽ hiện ramột Menu, khi chạm vào các mục của Menu này điện thoại đã tự động gửi tin nhắnđến các đầu số và trừ tiền trong tài khoản chính, thậm chí sau khi người sửdụng chọn mục "Hủy", màn hình vẫn hiện lên các tin nhắn này hoặc vẫntiếp tục nhận được các tin Flash. Công ty VinaPhone đã không thực hiện nghiêmtúc Nghị định số 77/2012/NĐ-CP về Chống thư rác. Thanh tra Bộ Thông tin vàTruyền thông yêu cầu:

1. Công ty VinaPhone chấm dứt gửi các tin nhắn rácdạng Flash nêu trên. Đối với các doanh nghiệp thông tin di động khác cần ràsoát và không được gửi các tin nhắn rác có hình thức tương tự.

2. Khi quảng cáo dịch vụ, tổ chức các chương trìnhnhắn tin bình chọn trên truyền hình phải cung cấp đầy đủ, thường xuyên, liêntục thông tin về giá cước, có lời thoại thuyết minh về giá cước, cách thức hủydịch vụ.

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các doanhnghiệp đối tác cung cấp dịch vụ nội dung CSP có phát tán tin nhắn rác, tin nhắnlừa đảo; các doanh nghiệp quảng cáo, dung cấp dịch vụ thông qua các trangwebsex; cung cấp các ứng dụng, phần mềm, trò chơi có nội dung dâm ô đồi trụyhoặc có gắn các mã lệnh tự động gửi tin nhắn về các đầu số để trừ tiền trongtài khoản điện thoại của người sử dụng.

4. Công ty VinaPhone, Công ty Thông tin di động(VMS) khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra.

Trên đây là một số nội dung, Thanh tra Bộ Thông tinvà Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để báo cáo);
- Trung tâm VNCERT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Viễn thông;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel);
- Lưu: VT, TTra.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Hùng