ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
-------

Số: 77/UBND-VP
Về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nhân dịp tết Nguyên đán 2008

Quận 12, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa thông tin-Thể thao;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm Y tế dự phòng;
- Bệnh viện;
- Phòng Kinh tế;
- Chi Cục thú y;
- Ủy ban nhân dân 11 phường.

Căn cứ Văn bản số 172/SYT-VSATTP ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vềviệc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tết, phòng chống dịch tiêu chảycấp và cúm gia cầm.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thựcphẩm phòng chống dịch bệnh xảy ra trong dịp tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008, đặcbiệt là dịch cúm A (H5N1) và dịch tiêu chảy cấp. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạocác cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số công việc như sau:

1. Giao Trạm thú y tăngcường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh gia cầm sống, trứnggia cầm, các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm xử lý nghiêm đối với các trườnghợp kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc, các cơ sở giết mổ gia cầm không đăngký hành nghề trên địa bàn quận.

2. Giao phòng Kinh tế phốihợp Ủy ban nhân dân các phường và Ban Quản lý các chợ kiểm tra các cửa hàng,quầy hàng bán thực phẩm chế biến sẵn, tươi sống có nguy cơ xảy ra dịch bệnh,đặc biệt là mắm tôm, rau sống…

3. Giao Ủy ban nhân dânphường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cá nhân sản xuấtthực phẩm bao gói đơn giản, các quầy kinh doanh thực phẩm trên đường phố… theophân cấp quản lý. Qua đó kết hợp công tác thanh kiểm tra và tuyên truyền vềviệc lập thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩmđối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

4. Giao phòng Y tế:

- Phối hợp Trung tâm y tế dựphòng và Ủy ban nhân dân các phường mở các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thựcphẩm cho các đối tượng trực tiếp tiếp xúc thực phẩm, trọng tâm là nhóm thức ănđường phố.

-Phối hợp với các ngànhchức năng tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơsở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm hạn chế thấp nhất xảy ra ngộ độc vàdịch bệnh trong dịp tết Mậu Tý năm 2008.

5. Giao Bệnh viện xâydựng phát đồ điều trị và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc điều trị kịp thời cáctrường hợp xảy ra ngộ độc và dịch bệnh trước, trong và sau tết Nguyên đán 2008.

6. Giao Phòng Văn hóathông tin-thể thao thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng đến từng tổ dân phố, hộ gia đình vế an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm

Yêu cầu các cơ quan đơn vị triểnkhai thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh nhằmbảo vệ sức khỏe nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 đạt hiệu quả.


Nơi nhận
:- Như trên;
- TT Quận ủy;
- TT. UBND: CT, PCT;
- VP Quận ủy;
- VP.HĐ-UB: C,PVP/TH;
- Lưu: VT, Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quang