BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 770/BGDĐT-CTHSSV
V/v Thực hiện việc đổi giờ làm việc, học tập theo Quyết định 315/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/1/2012của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc,học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 01 tháng 02 năm2012 đến nay, nhiều trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trênđịa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc đổi giờ học tập của họcsinh, sinh viên theo khung giờ quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà trườngchưa triển khai thực hiện theo Quyết định này.

Chủ trương đổi giờ học, giờ làm của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội cần được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, triệt để,trong đó có sự vào cuộc quyết liệt của các trường học trên địa bàn thành phố HàNội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc thựchiện theo đúng quy định của Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội.

Các trường báo cáo việc thực hiện và trong quátrình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị nhà trường phản ánh bằngvăn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 ĐạiCồ Việt Hà Nội, (ĐT, Fax: 043.869.4916) để tổng hợp, phối hợp xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý