BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 770/BXD-KTXD

V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 119/SXD-KTKT ngày27/2/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (hiện nay là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức đã được công bố.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 để các cơ quan có liên quan tham khảo, xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình nói chung và định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nói riêng được tính đúng, tính đủ, đảm bảo đủ chi phí để các tổ chức tư vấn thực hiện công việc tư vấn theo quy định. Trường hợp đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật có tổng mức đầu tư thấp, áp dụng định mức không phù hợp, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán chi phí để xác định chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình.

3. Chi phí tư vấn quản lý dự án thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục của Quyết định số 957/QĐ-BXD. Thuế suất giá trị gia tăng áp dụng theo Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn Luật (bằng 10%).

4. Chi phí quản lý dự án hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD là nguồn kinh phí cần thiết của chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chi phí quản lý dự án bao gồm cả chi phí tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế của chủ đầu tư.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRỬỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn