BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 770/TCT-TNCN
V/v Đăng ký thuế TNCN

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được nhiều ý kiến phảnánh của các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế phàn nàn về việc tiếpnhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế TNCN đối với cá nhân làm công ăn lương. Vềvấn đề này. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.3, khoản 2, Mục I, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăngký thuế TNCN của người có thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèmtheo Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.

- Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

Trong quá trình triển khai, thực tế ở địa phương có một sốtrường hợp bản sao chứng minh thư đã quá hạn theo quy định của Bộ Công an hoặcđịa chỉ ghi trên tờ khai đăng ký và địa chỉ ghi trên chứng minh thư không khớpnhau, cơ quan thuế đều trả lại và không làm thủ tục cấp mã số thuế. Để giảiquyết việc này kịp thời, tránh phiền hà gây bức xúc cho cá nhân khi đăng ký cấpmã số thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế giải quyết như sau:

1. Trường hợp bản sao chứng minh thư đã hết thời hạn theoquy định của Bộ Công an thì tạm thời vẫn tiếp nhận hồ sơ hợp lệ để cấp mã sốthuế, đồng thời đề nghị cá nhân đăng ký thuế làm lại chứng minh thư và chuyểnbản phôtô chứng minh thư đã được cấp mới cho cơ quan thuế.

2. Trường hợp địa chỉ ghi trên tờ khai đăng ký và địa chỉghi trên chứng minh thư không khớp nhau do thực tế nhiều cá nhân khi làm chứngminh thư cư trú tại một địa điểm nhưng khi đăng ký thuế đã thay đổi nơi ở, việckê khai có tình hình trên cá nhân tự khai và chịu trách nhiệm; do đó hồ sơ đăngký thuế vẫn được tiếp nhận. Khi cấp mã số thuế căn cứ vào địa chỉ ghi trên tờkhai đăng ký thuế để ghi vào thẻ mã số thuế.

3. Ngày 12/12/2008, Tổng cục Thuế đã có công văn 4815/TCT-TNCN về việc chuẩn bị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụquản lý thuế TNCN đã hướng dẫn rõ kế hoạch tổ chức triển khai cấp mã số thuế,xác định các đối tượng cần ưu tiên cấp trước ... tuy nhiên Tổng cục Thuế nhậnthấy nhiều địa phương triển khai không đúng theo hướng dẫn tại công văn này.Tổng cục Thuế đề nghị:

- Căn cứ vào kế hoạch chung của Tổng cục Thuế và số lượngđối tượng nộp thuế cần cấp mã số thuế trên địa bàn, Cục Thuế lập kế hoạch vàthông báo cho từng đơn vị chi trả thu nhập biết kế hoạch triển khai cụ thể tạiđịa phương, lịch tổ chức tiếp nhận tờ khai đăng ký của từng đơn vị chi trả thunhập, địa điểm tiếp nhận tờ khai và bố trí cán bộ để tiếp nhận theo kế hoạch đãthông báo, tránh phiền hà đối với đơn vị chi trả thu nhập.

- Việc cấp mã số thuế cho những đối tượng cần phải có mã sốthuế ngay để phục vụ cho công tác quản lý thuế được giải quyết theo thứ tự ưutiên như: các đơn vị chi trả thu nhập, các cá nhân kinh doanh, các cá nhân làmcông ăn lương thuộc đối tượng khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế Thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương