TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7702/CT –TTHT
V/v Thiết kế mẫu hóa đơn tự in, đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kínhgởi: Người nộp thuế

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BộTài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dung ứng dịch vụ, Cục Thuế Tp đã cóvăn bản số 7097/CT-TTHT ngày 03/11/2010 về việc thiết kế mẫu hóa đơn tự in, đặtin.
Nay Căn cứ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy địnhvề hóa đơn bán hàng hóa, dung ứng dịch vụ; Cục Thuế TP đính chính một số nộidung tại văn bản số 7097/CT-TTHT như sau:

1/ Tiết b điểm 1.2 mục I văn bản số7097/CT-TTHT đã in:

“b/ Ký hiệu HĐ là dấu hiệu phân biệt HĐ bằnghệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành HĐ. Ký hiệu HĐ có 6 ký tự đối vớiHĐ của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với HĐ do Cục Thuếphát hành.

……………

+ 01 kí tự tiếp theo là “/” để phân biệt kýhiệu với năm thông báo phát hành hóa đơn.

+ 3 ký tự tiếp theo thể hiện năm thông báophát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.

Năm thông báo phát hành hoá đơn được ghi haisố cuối của năm thông báo phát hành;

Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 kíhiệu: E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in và P: Hoá đơn đặt in ;

Thí dụ:

AA/11E: là HĐ điện tử, ký hiệu AA được pháthành năm 2011;

AB/11T: là HĐ tự in, ký hiệu AB được pháthành năm 2011;

AA/12P: là HĐ đặt in, ký hiệu AA được pháthành năm 2012.

Trường hợp người nộp thuế thông báo pháthành hóa đơn tự in hoặc đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC trong năm 2010 để sử dụng trong năm 2011 thì năm thông báo phát hành các loạihóa đơn này phải thể hiện là năm 2011, từ năm 2011 phải thể hiện năm thông báophát hành hóa đơn theo đúng quy định nêu trên.”

Nay sửa thành:

“b/ Ký hiệu HĐ là dấu hiệu phân biệt HĐ bằnghệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành HĐ. Ký hiệu HĐ có 6 ký tự đối vớiHĐ của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với HĐ do Cục Thuếphát hành.

……………

+ 01 kí tự tiếp theo là “/” để phân biệt kýhiệu với năm tạo hóa đơn.

+ 3 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoáđơn và hình thức hoá đơn.

Năm tạo hoá đơn được ghi hai số cuối của nămtạo hóa đơn;

Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 kíhiệu: E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in và P: Hoá đơn đặt in ;

Thí dụ:

AA/11E: là HĐ điện tử, ký hiệu AA được tạonăm 2011;

AB/11T: là HĐ tự in, ký hiệu AB được tạonăm 2011;

AA/12P: là HĐ đặt in, ký hiệu AA được tạonăm 2012.

Trường hợp người nộp thuế tạo hóa đơn đặt in theo quy định tại Thôngtư số 153/2010/TT-BTC trong năm 2010 để sử dụng trong năm 2011 thì năm tạo cácloại hóa đơn này phải thể hiện là năm 2011, từ năm 2011 phải thể hiện năm tạohóa đơn theo đúng quy định nêu trên.”

2/ Điểm 1.4 mục I văn bản số7097/CT-TTHT đã in:

“1.4/ Liên hoá đơn: Mỗi số hoá đơn phải cótừ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:

Liên 1: Lưu ;

Liên 2: Giao cho khách hàng;

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt têntheo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.”

Nay sửa thành:

“1.4/ Liên hoá đơn: Mỗi số hoá đơn phải cótừ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:

Liên 1: Lưu ;

Liên 2: Giao cho người mua;

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt têntheo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.”

3/ Điểm2 mục I văn bản số 7097/CT-TTHT đã in:

“2/Thứ tự các chỉ tiêu bắt buộc trên một tờ hóa đơn:

Thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu bắt buộc trênmột tờ hóa đơn, người nộp thuế có thể tham khảo các mẫu hóa đơn tham khảo quyđịnh tại phụ lục 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC Riêng:

Thứ tự chỉ tiêu “Tên, địa chỉ, mã số thuếngười bán” có thể đặt trước hoặc sau các chỉ tiêu “Tên loại hóa đơn”, “Ký hiệumẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn”, “Tên liên hóa đơn”, “Số thứ tự hóa đơn”

Trường hợp người nộp thuế có các đơn vịtrực thuộc (chi nhánh, cửa hàng … ) trực tiếp bán hàng thì tên, địa chỉ, mã sốthuế các đơn vị trực thuộc phải đặt sau tên, địa chỉ, mã số thuế trụ sở chính(phía dưới hoặc bên cạnh phía bên phải tên trụ sở chính)”

Nay sửa thành:

“2/Thứ tự các chỉ tiêu bắt buộc trên một tờ hóa đơn:

Thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu bắt buộc trênmột tờ hóa đơn, người nộp thuế có thể tham khảo các mẫu hóa đơn hóa đơn bánhàng tham khảo quy định tại phụ lục 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ; mẫu hóa đơngiá trị gia tăng, hóa đơn xuất khẩu tham khảo mẫu quy định tại Quyết định số2905/QĐ-BTC Riêng:

Thứ tự chỉ tiêu “Tên, địa chỉ, mã số thuếngười bán” có thể đặt trước hoặc sau các chỉ tiêu “Tên loại hóa đơn”, “Ký hiệumẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn”, “Tên liên hóa đơn”, “Số thứ tự hóa đơn”

Trường hợp người nộp thuế có các đơn vịtrực thuộc (chi nhánh, cửa hàng … ) trực tiếp bán hàng thì tên, địa chỉ, mã sốthuế các đơn vị trực thuộc phải đặt sau tên trụ sở chính ”

Cục Thuế TP.thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- TCT (Vụ CS, Vụ PC )
- Lãnh đạo Cục
- P. Pháp chế, AC
- Lưu (HC, TTHT).

KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh