BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7704/BGTVT-PCLB &TKCN
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thuỷ nội địa VN;
- Các Vụ: Pháp chế, An toàn giao thông, Hợp tác quốc tế, Vận tải;
- Tổng công ty Quản lý bay VN.

Ngày 16/9/2010, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 95/2010/NĐ-CP quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lựclượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 95/2010/NĐ-CP đượcgửi kèm văn bản này), theo đề nghị của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại vănbản số 375/UB ngày 15/10/2010, để triển khai và thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Vụ An toàn giao thông chủ trì xâydựng Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP thuộc trách nhiệmcủa Bộ GTVT trình Thứ trưởng phụ trách công tác TKCN cho ý kiến về Dự thảoThông tư trước ngày 31/03/2011 và chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hànhThông tư trong Quý II năm 2011.

2. Tổng cục Đường bộ VN và các CụcHàng không VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN, Đường thuỷ nội địa VN xây dựng phươngán phối hợp hoạt động của ngành mình với lực lượng TKCN nước ngoài và rà soátlực lượng, phương tiện có thể tham gia để bổ sung vào kế hoạch huy động khi cólực lượng nước ngoài vào Việt Nam tham gia TKCN.

3. Cục Hàng hải VN yêu cầu Công tyThông tin điện tử Hàng hải VN công bố các tần số trực canh, cấp cứu khẩn cấp vàphương thức thông tin liên lạc với trung tâm và các trạm phối hợp TKCN hàng hảicho lực lượng TKCN nước ngoài hoạt động trên các vùng biển Việt Nam

4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đưanội dung xây dựng thông tư nói trên vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật năm 2011 của Bộ GTVT và đôn đốc việc thực hiện.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị được giaonhiệm vụ khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Tấn Viên;
- Uỷ ban QG TKCN (để b/c);
- Công ty Thông tin điện tử HHVN;
- Trung tâm Phối hợp TKCN HHVN;
- Lưu: VT, VP TT PCLB&TKCN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu