BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/BXD –HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH Silver Bell Việt

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3154/SKHĐT-ĐKĐT ngày 04/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Silver Bell Việt. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHHSilver Bell Việt 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thicông xây dựng công trình dân dụng; hoàn thiện công trình xây dựng thuộc lĩnhvực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệpvà Luật Đầu tư. Do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạtđộng chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư làCông ty Silver Bell (PVT) Ltd được thành lập theo pháp luật Pakistan có chứcnăng hoạt động phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lậptại Việt Nam; các tài liệu pháp lý của nhà đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sựtheo quy định.

2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vựckinh doanh có điều kiện, khi hoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện nănglực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Dovậy, nếu đ­ược cấp giấy chứng nhận đầu t­ư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơquan quản lý nhà n­ước về xây dựng tại địa ph­ương đư­ợc biết để theo dõi hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Xây dựng TP. HCM,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh