BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 771/TCHQ-GSQL
V/v xác minh tính hợp lệ C/O mẫu E của Trung Quốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại - Du LịchHội An
(Tổ 8, đường Cát Cát, Sapa, Lào Cai)

Tiếp theo công văn số 2183/TCHQ-GSQL ngày 13/05/2008 về việcxác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E có số tham chiếu E083307000400011 cấp ngày21/02/2008, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã có thưtrả lời xác minh chữ ký trên C/O có số tham chiếu nêu trên là hợp lệ. Theo đóC/O này được chấp nhận.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP HảiPhòng để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn