BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH S-CONNECT VINA.
(Đ/c: Cụm CN Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành ph Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 028/CV ngày 06/02/2017 của Công ty TNHH S-CONNECT VINA (Công ty) đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) đối với mặt hàng “Miếng dán cho linh kiện điện thoại di động”. Qua xem xét, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trưc mã s:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính

Đối chiếu với quy định trên thì thông tin hàng hóa trên Đơn đề nghị của Công ty không phù hợp và không đầy đủ. Cụ thể:

Công ty cung cấp thông tin mặt hàng là miếng dán cho linh kiện điện thoại di động có của nhà sản xuất S-CONNECT CO.,LTD. Ngoài đơn đề nghị xác định trước mã số, hồ sơ của Công ty chỉ bao 01 gồm mẫu. Như vậy Công ty cung cấp mẫu không đúng theo hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/07/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tại mục B (Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số), Công ty không điền thông tin tại điểm 8.

Tại mục C (Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:), Công ty không điền các mục 12,13,14 và 16.

Tại mục E (Ý kiến của tổ chức, cá nhân về mã số đối với hàng hóa đề nghị xác định trước), Công ty không điền thông tin tại mục 24 và 25.

Như vậy thông tin tại đơn đề nghị XĐTMS của Công ty là chưa đầy đủ và chưa phù hp.

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn đề nghị XĐTMS số 028/CV ngày 06/02/2017 đ Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);- Lưu: VT, TXNK (Minh - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh