BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 771/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 203/CT-Ktr1 ngày 18tháng 02 năm 2009 của Cục thuế kèm theo công văn số 1044/CT-TT &HT của Cụcthuế và hồ sơ miễn giảm thuế TNDN phát sinh do chuyển nhượng vốn của Công tyTNHH LS Cable Việt Nam. Đối với vướng mắc của Cục thuế trong việc diễn giải quyđịnh tại Khoản 4 - Điều 13 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam vàHàn Quốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 4 - Điều 13 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữaViệt Nam và Hàn Quốc quy định: "Lợi tức từ việc chuyển nhượng các cổ phiếutrong vốn cổ phần của một công ty có tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếpchủ yếu là bất động sản nằm tại một Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nướcđó"

Theo quy định trên, Việt Nam có quyền thu thuế đối với thunhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH LS Cable Việt Nam nếu Côngty TNHH LS Cable Việt Nam có giá trị bất động sản chiếm trên 50% tổng giá trịtài sản của Công ty TNHH LS Cable Việt Nam tại thời điểm phát sinh giao dịchchuyển nhượng vốn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và hướng dẫnđơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải