ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/UBND-CT
V/v: Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc.

Lào Cai, ngày 03 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn.

Căn cứ Công văn số 1770/BCT-TMMNngày 06/3/2012 của Bộ Công thương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàngthan cốc; xét đề nghị của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn tại Côngvăn số 02/CV-BS ngày 08/3/2012 về việc xin gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàngthan cốc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhậpkhẩu biên mậu mặt hàng than cốc của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơnquy định tại Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Lào Caiđến hết ngày 20/6/2012 với số lượng 300 tấn (ba trăm tấn);

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặtchẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu than cốc nêu trên của Công tyTNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn;

3. Công ty TNHH Phát triển Thươngmại Bảo Sơn có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu thancốc, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quyphạm pháp luật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về SởCông thương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương