BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7713/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung ý kiến phân loại

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan nhận được phiếuchuyển hồ sơ phân tích số 0002/TB-CNHP ngày 06/11/2013 của Trung tâm PTPL hànghóa xuất nhập khẩu chi nhánh tại Hải Phòng (Trung tâm) về việc phân tích mẫuhàng hóa tại tờ khai số 16278/NKD01 ngày 30/10/2013 của Công ty TNHH Dầu nhờnGS Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kết quả phân tích chưa có ý kiếnphân loại của Trung tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại Thông báo số 7581/TB-TCHQ ngày 10/12/2013.

Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ đểTrung tâm bổ sung ý kiến phân loại của mặt hàng được phân tích tại Thông báo số0002/TB-CNHP nêu trên để làm cơ sở phân loại hàng hóa.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PTPL HH XNK Chi nhánh TP. Hải Phòng;
- Chi cục HQ KC cảng Đình Vũ - Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang