TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-----------------------
V/v: Chi phí được trừ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
­­­­­­­­­TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2011

Kính gửi:
CTy TNHH May Thêu Thuận Phương
Địa chỉ: 275 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Quận 6
Mã số thuế : 0301339188

Trả lời văn thư số 076/TP-11 ngày 19/08/2011 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 1, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
“ Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật .”
Trường hợp Công ty ký hợp đồng sản xuất và gia công may mặc xuất khẩu cho khách hàng ở nước ngoài có phát sinh chi phí vận chuyển bằng đường hàng không (để giao hàng đúng hạn theo hợp đồng) nếu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Khoản chi khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động 1 năm/lần theo hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN .
Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Nơi nhận:
-Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 4;
- Lưu: HC, TTHT.
138694-1633/11 thêu
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Trọng Hạnh

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?