TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam.
(Đ/c: đường 16, P. Tân Thuận, KCX Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM)

Trả lời công vănsố 36/TT-TT ngày 15/05/2014 của Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam về đề nghị hướngdẫn thủ tục bán phế phẩm sau khi kết thúc hợp đồng gia công, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ, trong hợp đồng gia công ký kết giữa các bên phải cóđiều khoản thỏa thuận về việc xử lý phế liệu, phế phẩm sau khi kết thúc HĐGC.

Trường hợp sau khi kết thúc HĐGC, các bên thực hiện thanh lýhợp đồng có thỏa thuận về việc xử lý phế phẩm dư thừa nằm ngoài định mức thựctế sản xuất sản phẩm thì việc xử lý phần tỷ lệ phế phẩm nằm ngoài định mức nàythực hiện theo quy định tại tiết d3.2 điểm d khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1Điều 27 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cụcHải quan nơi quản lý hợp đồng gia công để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính