BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 772/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Trả lời đơn thư về HĐLĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi

- Bà Lê Thuỳ Dương
Phòng 504, cao ốc Diamond Plaza
34 Lê Duẩn, Quận 1. TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời thư đề ngày 24/02/2003 của Bà về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 25/11/2002 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn số 4135/LĐTBXH-CSLĐVL gửi ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng nai với nội dung sau:

“Luật sửa đổi bỏ sung một số điều của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2003, nêu mọi điều, khoản của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật này đều được áp dụng từ ngày 01/01/2003.

Căn cú vào nguyên tắc nêu trên, thì bất kỳ hợp đồng lao động xác định thời hạn nào được ký kết từ ngày 01/01/2003 trở về sau và bất kỳ họp đồng lao động xác định thời hạn nào đã ký kết trước ngày 01/01/2003, nhưng đến thời điểm đó vẫn còn hiệu lực thi hành đều được coi là họp đồng lao động thứ nhất để áp dụng khoản 2 Điều 27 của Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung.”

Những hợp đồng lao động còn hiệu lực thi hành trong công văn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là những hợp đồng lao động hợp pháp (ký kết đúng pháp luật), chứ không phải là hợp đồng lao động gia hạn ( không đúng pháp luật) như Bà phản ánh trong thư./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng