BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 772/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6- 59/TM ngày10/02/2009 của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (đồng gửi Cục Hải quan tỉnh BàRịa – Vũng Tàu) đề nghị chấp thuận và hướng dẫn thủ tục chuyển giao số thiết bịvật tư dầu khí của Xí nghiệp (do Công ty Schulumberger Seaco Inc – Panama cungcấp) dôi ra sau khi kết thúc hợp đồng dịch vụ phục vụ giếng khoan cho Công tyTNHH một thành viên Đại Hùng và Công ty Pearl Oil, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ hồ sơ thực tế,nếu Công ty TNHH một thành viên Đại Hùng và Công ty Pearl Oil ký kết hợp đồngmua bán với Công ty Schulumberger Seaco Inc (Panama) số thiết bị vật tư nêutrên và được Công ty Schulumberger Seaco Inc (Panama) chỉ định nhận hàng từ Xínghiệp Liên doanh Vietsovpetro thì xem xét, giải quyết cho Xí nghiệp Liên doanhVietsovpetro được làm thủ tục chuyển giao các thiết bị vật tư đó theo hình thứcxuất nhập khẩu tại chỗ.

Về chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- XN Liên doanh Vietsovpetro (thay trả lời);
(Đ/c: 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn