B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7720/TCHQ-TXNK
V/v đẩy mạnh thu NSNN qua các Ngân hàng phối hợp thu

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
(Địa chỉ: 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tiếp theo công văn số 5080/TCHQ-TXNK ngày 03/6/2015của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàngthương mại, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm các ngân hàng thương mại đã ký Thỏathuận phối hợp thu ngân sách nhà nước như sau:

Đến ngày 24/8/2015 Tổng cục Hải quan đã ký Thỏathuận phối hợp thu NSNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) vàtriển khai thí điểm tại địa bàn Cục Hải quan: Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Tổngcục Hải quan đề nghị ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên, các Cục Hải quantỉnh, thành phố niêm yết công khai danh sách các ngân hàng thương mại đã phốihợp thu với Tổng cục Hải quan, lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàngthương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan tại trụ sở các ngân hàngthương mại, các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại, trụ sở cơ quan Hảiquan và địa điểm làm thủ tục hải quan, tuyên truyền trên Website của đơn vị (Danhsách các ngân hàng thương mại cổ phần đã ký Thỏa thuận phối hợp thu với cơ quanHải quan đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái ( để b/c);
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

DANH SÁCH

CÁC NGÂN HÀNG PHỐIHỢP THU

STT

Tên Ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

3

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

8

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

9

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

11

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

12

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

13

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

14

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

15

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

16

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

17

Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

18

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

19

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

20

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

21

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

22

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB)

(ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV))

23

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)