B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7721/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu giàn khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1862/HQHCM-TXNK ngày 14/07/2015 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thuế với giàn khoan tự nâng PV DrillingVI do Tổng Công tyCổ phn Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ViệtNam nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ công văn số 3514/BKHĐT-KTCN ngày 05/06/2014 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, giàn khoan tự nâng PV Drilling VI do Tổng Công tyCổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầukhí Việt Nam dự kiến nhập khẩu không thuộc loại hàng hóa trong nước đã sản xuấtđược theo danh mục hàng hóa ban hành kèm Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến thời điểmđầu Quý I/2015.

Ngày 23/06/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7654/TCHQ-TXNK trả lời Tổng công ty, nếu giàn khoan tự nâng PV Drilling nhập khẩutại thời điểm đầu QuýI/2015và chính sách tại thời điểm đó không có thay đổi so với hiện nay thì giàn khoannày thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và đối tượng không chịu thuế giátrị gia tăng theo quy định.

Trường hợp Tổng công ty chưa nhập khẩu giàn khoan PVDrilling VI thì khi có tờ khai nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhđối chiếu với hiệu lực của văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng