BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7722/BYT-BM-TE
V/v thành lập nhóm giảng viên tuyến tỉnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: SởY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng đội ngũ giảngviên tuyến tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh có đủ năng lực và cótính ổn định cao, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn liêntục nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên tuyến tỉnh về sản phụ khoavà sơ sinh.

Để xây dựng kếhoạch tập huấn, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em kính đề nghị Sở Y tế thành lập nhómgiảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ về trẻ sơ sinh với các tiêuchí như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn giảng viên:

- Là bác sĩ đang công tác tại khoa sản và khoa/đơnnguyên sơ sinh (hoặc khoa nhi có liên quan đến sơ sinh) của Bệnh viện đakhoa/bệnh viện phụ sản/bệnh viện nhi/bệnh viện sản - nhi tuyến tỉnh, Trung tâmchăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc tại trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đóng trênđịa bàn tỉnh.

- Có ít nhất 10 năm công tác trong lĩnh vực sản phụkhoa và có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực sơ sinh hoặc trẻ em.

- Đã được đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ,chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2).

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên những người đãtừng tham gia giảng dạy và được đánh giá là có kỹ năng giảng dạy tốt.

- Có độ tuổi dưới 50 đối với nữ và dưới 55 đối vớinam.

- Cam kết sẽtham gia giảng dạy cho cán bộ y tế tại tỉnh.

2. Số lượng giảng viên tuyến tỉnh: mỗi tỉnhlựa chọn ít nhất là 04 giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và 04giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc trẻ sơ sinh/trẻ em trong đó tối đa có 1 giảngviên về chăm sóc SKBM và 1 giảng viên về chăm sóc SKTE/sơ sinh thuộc Trung tâmchăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh. Trưởng hoặc phó khoa sản, khoa nhi/sơ sinhbệnh viện tỉnh cần tham gia nhóm giảng viên này.

Đề nghị Sở Y tế giao Trung tâm CSSKSS làm đầumối tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏeBà mẹ - Trẻ em) danh sách cán bộ đề cử tham gia đội ngũ giảng viên tuyến tỉnhchăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ sơ sinh xin gửi trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp(xin gửi kèm theo mẫu đăng ký).

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- TTCSSKSS (để phối hợp);
- Lưu: VT, BM-TE.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Lưu Thị Hồng