BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7723/BCT-XNK
V/v tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH MAKITA Việt Nam
(kho 6, blok 16, 18L1-2, đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, P.Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 100/MKT-XNK ngày 03 tháng 8 năm2012 của Công ty về việc tái xuất hàng hóa sang nước thứ ba, Bộ Công Thương cóý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm a khoản 3 phần II Thôngtư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài được thực hiện một số hoạt động tạm nhập, tái xuất hoặc tạmxuất, tái nhập hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, cụ thể:

a) Tạm nhập, tái xuất

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, khuôn,mẫu để thực hiện hợp đồng gia công hoặc để phục vụ hoạt động sản xuất theo hìnhthức thuê, mượn;

+ Hàng hóa để trưng bày tại các hội chợ, triển lãm,các phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc để nghiên cứu sản xuất, làm mẫucho giảng dạy, đào tạo, huấn luyện;

+ Sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành, sửa chữa hoặcthay thế sau đó tái xuất khẩu.

b) Tạm xuất, tái nhập

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dụngcụ, khuôn mẫu, nguyên vật liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp ở nước ngoài, để thực hiện hợp đồng gia công, hoặc để bảo hành,sửa chữa, thay thế;

+ Hàng hóa để trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kểcả doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không được tham gia kinhdoanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa, chuyển khẩu hàng hóa qua cửa khẩuViệt Nam và tái xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu nhằm mục đích kinhdoanh.

2. Về nội dung liên quan đến thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu, hoàn thuế …, đề nghị Công ty làm việc với Bộ Tài chính (Tổng cục thuế)để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Công Thương xin thông báo để Công ty được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thành Biên (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà